第一辑 户口志

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=c37&A=3&rec=11&run=13

县志要图,端在户口。昔汉高祖破秦入咸阳,诸将争取财帛,独萧何急收秦
国版图,知天下户口扼要,欲定天下,便征收惟恃此而已,可知有地方之责者,
施行教养胥本乎是矣。原编,只计现在户口若干为已矣,至全民老羸若干,能否
自给未详也,少壮若干,或有业,或失业,为农,为工,为商,在家若干,出外
若干,亦未详也。凡类此者,均宜详查明确,否则,全志等于虚文,何贵有此志
哉, 兹因期迫,不待复查至详审,将事以俟后之君子。旧志编户33里,以110户
为里,共分3里,推良多者10人,为里长,余百户,分隶十甲,岁役里长1人,管
摄一里之事;括以九乡,城内曰坊长,近城曰厢长,乡都曰里长,每里总为一册。
册首为一图, 鳏寡孤独不应役者,带管110户之外列于图后,曰零畸。10年攒造
一次。
在坊厢2图;亲仁乡12图;仁义乡5图;青城乡3图;嘉会乡3图;正德乡2图;
长善乡2图;义和乡2图。
以上里图坊乡,俱乾隆十一年旧制。今全县分四区,区各分乡,详表列后,
户口附焉。
第一区(20乡2镇) 义和镇(五、十集期)、孙家庄、杜家(四、九集期)、杜八
庄、石家、王家庄、潘家、前赵家、后赵家、小王家、成家、官庄、徐家、宫家、
新庄、梨园、朱家、侯家、郝家、新郝、梅家、于家、柴家、吕家、颜家、郭家、
孟家堡、逯家台、付家、堤上董、棉花李、张家庄、王天佑、小魏家、大于家庄、
成家庵、小孟家、东西纸坊、成家庄、小于家庄、大河沟、小河沟、胡李庄、沙
高家、张马庄、千佛庙、闫家、小李家、段家、阮家、洼里徐、田镇 (一、六集
期) 、曹元庄、水牛李、吕八庄、周家、孙家台、孙常家、曹家店、刘家庄、郑
家庙(一、六大集)、堤上阮、齐冯(前后)、牛王庄、杨王庄、翟徐庄、阮家、小
李家庄、段王、小新城、于家庄、董家沟、董家口、卢家、河北阮家、邢家、杨
王庄、王家寺、大杨家(五、十集期)、双庙杨、宫家圈、粉李家、瓜地李、孙家
圈、新丁家。计85个村,3650户,男8065人、女7359人。
第二区(17乡3镇) 田家庄、王家庄、史家庄、钓鱼台、新庄、纪家庄、三里
庄、范家庄、胥家庄、柳烟村、高家庄、豆腐陈、耿家庄、赵家庄、玉皇庙、接
官亭、长兴庄、长里庄、刘茹家、粉张家、界牌杨、尚家、孟家庄、十里宫家、
拐陈、刘念吴、乔家、于刘、张太浮、温坊、王小堂、王兴庄、韩张家、胥令公、
刘公顺、油坊杨、香姚、于家、朱家、孙家、庄家、界牌张、西孙家、王家庙、
管道杨、前后于家、杜家、皮家、胡家、李家口、胡家、刘家、曹家庄、彭家庙、
姚家、王老三、张旺家、郭令庵、东亭子李、周家、白马陈、付家、邵家、韩家
小庄、亭子李、大李家、夏家、石家井、牛王庄、陶王庄、玉皇庵、王家、史家、
西牛家、沙窝杨、小马家、马扎子、城关(二、七集)、码头镇(四、九集)、郭家、
宫家、孟家口(三、八集)。计82个村,2996户,男6762人、女6639人。
第三区(17乡) 游家庄、菜园、马庄、王皮家、孙家庄、靳家庄、焦家庄、
岳家庄、八蜡庙、路家庄、三里庄、孟家、五里坊、徐家寨、张家庄、韩公彦、
崔家、毕家、沙李庄、郝家、张官店、东豆家、西豆家、东八里区、彭家、香王
家、邵家、鹿家、翟家庄、八里庄、北耿家、付家、庄家、赵家、南耿家、吉祥
庄、兴隆庄、沙窝、兴王庄、八沟李、徐家、南田家、潘家、小王家、魏家、王
恒家、王矮子家、杨四官庄、杜家井、史家、合锦镇、孔家庄、小李家、张巩田、
毛家、柳树高、五里村。计57个村,2040户,男4956人、女4970人。
第四区(25乡) 大刘家、河沟于、苇子张、东陈、西陈、俎王庄、木李家、
刘家庄、樊家、常家坊、岳家、崔家、张家庄、宋家、小刘家、王中和、东西海
子、邵家庄、施家庄、小王家、兖家庄、三里尚、顾家庄、小商家、钟郭二庄、
新庄、韩家楼、智家庙、孙家庄、张家庄、台子于、万家庄、姚张家、红庙、杨
家庄、郭家坊、马家湾、赵家庵、贩牛崔、大田家、茹家窑、贩驴田家、茅子王、
常官店、丁家庙、郑家纸坊、尚家纸坊、北新庄、李家集、商家庄、赵家纸坊、
小李家、草庙、莱家、周家、小商家、河坝李、窦家、小刘家、侯家、高家、粉
李家、北杜家、清河镇(五、十集)、富家庄、刘银家、沟里王、前后马、白龙湾、
协李家、何家、新赵家、蔡窦二家、梨行董、杨家坊、周家、杂姓刘、玉皇堂、
靳家(四、九集)、牛家、张洛吾、新齐家、苏家、隋家、宫家、三角杨、邢家
庵、河沟马、河沟张、官道杨。计90个村,3571户,男9038人、女8874人。
全县合计56663人。